Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Strona gwna

Gwne menu


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Co to jest mediacja

 

Mediacja jest metod rozwizywania konfliktw, w ktrej mediator lub para mediatorw towarzyszy zwanionym stronom w procesie uzgodnie, pomagajc w ustaleniu kwestii spornych, okreleniu potrzeb, interesw i wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonujcego porozumienia. Strony konfliktu zachowuj cakowit moc decyzyjn, a zawarta przez nich ugoda czy porozumienie opiera si na ich wasnej definicji sprawiedliwoci.

Mediator prowadzi spotkanie mediacyjne wedug pewnego, sprawdzonego w praktyce schematu postpowania, co pozwala na otwart i uczciw wymian informacji, dotarcie do gbszych interesw i potrzeb obu stron. W mediacji nie ma osb przegranych, ugoda zawarta pomidzy stronami musi by oboplnie akceptowana. Uczestnicy mediacji ucz si rozwizywania konfliktu na zasadzie wsppracy i lepiej radz sobie z nimi w przyszoci. Mediacja jest take alternatyw wobec moliwoci prowadzenia konfrontacyjnego, wyczerpujcego i kosztownego postpowania sdowego.

 

 

ZASADY MEDIACJI

Mediacja opiera si na kilku fundamentalnych zasadach. Dziaanie w ich ramach w znacznym stopniu uatwia mediatorom i stronom osign ostateczny cel, czyli wypracowanie porozumienia.

 

 

POUFNO

Mediacja ma charakter poufny. Jej przebieg i rezultaty objte s tajemnic. Informacje uzyskane w trakcie mediacji maj suy jedynie do wypracowania porozumienia, nie mog by wykorzystane w ewentualnej rozprawie sadowej, a mediator nie moe zeznawa jako wiadek.

Poufno ujawnianych podczas mediacji faktw, opinii, uczu czy zachowa stron pozwala czu si bezpiecznie i buduje wiksz otwarto.

DOBROWOLNO

Do mediacji strony przystpuj dobrowolnie. Nie s zmuszane do udziau, osignicia porozumienia, czy do wyboru konkretnych rozwiza. Strony mog zrezygnowa z uczestniczenia w mediacji na kadym jej etapie, nawet bez koniecznoci podawania przyczyny.

Dobrowolno dotyczy rwnie mediatora w zakresie podjcia/prowadzenia/przerwania przez niego danej mediacji.

AKCEPTOWALNO

Strony powinny zaakceptowa osob mediatora oraz zasady i reguy mediacji. W kadej chwili maj moliwo rezygnacji z osoby mediatora i wyboru innego mediatora.

BEZSTRONNO

Mediator nie opowiada si po adnej ze stron, w rwnym stopniu angauje si w pomoc dla kadej z nich. Nie jest spokrewniony i zwizany z adna ze stron (materialnie, emocjonalnie). Mediator nie ocenia zarwno osb, jak i ich zachowa, nie poszukuje winnych zaistniaej sytuacji.

Kada ze stron moe poinformowa mediatora, jeli czuje, e mediator jest stronniczy.

NEUTRALNO

Mediator nie jest rzecznikiem jakiego konkretnego rozwizania, nie narzuca swojego zdania, nie sugeruje sposobu rozwizania sporu. Pomaga natomiast wypracowa takie rozwizanie, jakie najlepiej bdzie odpowiadao potrzebom i interesom stron. Mediator uznaje samodzielno stron i wychodzi z zaoenia, e kada osoba ma w sobie wiedz o tym czego potrzebuje i co bdzie dla niej korzystne, a on tworzy warunki do bezpiecznej, rzeczowej rozmowy i odnalezienia tej wiedzy.

W przypadku potrzeby zasignicia opinii, strony na kadym etapie mediacji mog skorzysta z pomocy zewntrznych ekspertw (np. prawnika, psychologa dziecicego).

 

 

 

Kontakt

Stowarzyszenia Mediatorw "BATNA"
Ul. Zamenhofa 1
Pokj 406
65-186 Zielona Gra
tel. 664 053 356
info@mediacje.zgora.pl
batna.mediacje@gmail.com
Zielona Gra
Stowarzyszenie Mediatorów "BATNA", Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting